PrintAssist - Leijdsman Grafische Partner

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door PrintAssist worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en PrintAssist;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of PrintAssist in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9 PrintAssist: de gebruiker van deze voorwaarden, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen PrintAssist en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en PrintAssist gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PrintAssist en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PrintAssist en consument.

2.2 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan PrintAssist zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PrintAssist gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PrintAssist niet.

3.2 PrintAssist heeft allen tijde het recht om om haar moverende redenen de opdracht te annuleren of zonder ingebrekestelling te ontbinden, zoals maar niet uitsluitend in de gevallen dat de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van PrintAssist in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PrintAssist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PrintAssist is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 PrintAssist kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PrintAssist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De consument dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van PrintAssist.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5.1 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de consument extra in rekening gebracht.

5.2 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de consument tijdig en schriftelijk aan PrintAssist ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de consument.

5.3 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door PrintAssist wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van consument, waarbij consument PrintAssist voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, behalve producten en diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in deze voorwaarden in artikel 10 zijn genoemd.

6.2 De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. PrintAssist mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

6.4 De in lid 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5 Indien PrintAssist de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6 Indien PrintAssist de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als PrintAssist hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan PrintAssist.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) PrintAssist. Dit hoeft niet als PrintAssist heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PrintAssist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als PrintAssist niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als PrintAssist aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument PrintAssist een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door PrintAssist is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • PrintAssist heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als PrintAssist de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 PrintAssist vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door PrintAssist in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij PrintAssist aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 PrintAssist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PrintAssist de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

10.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PrintAssist de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

10.3 Kranten, boeken of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 PrintAssist zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PrintAssist kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PrintAssist tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan PrintAssist bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.4 PrintAssist heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

11.5 Opgegeven leveringstermijnen door PrintAssist gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

11.6 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor PrintAssist zijn.

11.7 Indien de consument wijzigingen in de specificaties wenst vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1 PrintAssist beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PrintAssist.

12.3 Bij PrintAssist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PrintAssist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 De consument dient PrintAssist in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12.5 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.6 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PrintAssist overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat consument recht heeft op schadevergoeding.

13.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij PrintAssist, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PrintAssist of de consument, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PrintAssist, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PrintAssist.

13.3 PrintAssist is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 PrintAssist is niet aansprakelijk voor enige schade die consument in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PrintAssist.

14.2 In het geval PrintAssist, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de consument is de aansprakelijkheid van PrintAssist beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

14.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 14.2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door PrintAssist inzake de betreffende overeenkomst aan consument in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

14.4 PrintAssist staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

Artikel 15 – Garantie en vrijwaring

15.1 Consument vrijwaart PrintAssist volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

15.2 Consument garandeert PrintAssist, dat met zijn opdracht aan PrintAssist en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door consument geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

15.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 15.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van PrintAssist twijfel ontstaat of blijft bestaan, is PrintAssist bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat PrintAssist door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

15.4 Indien PrintAssist voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal consument haar volledig vrijwaren en PrintAssist alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1 Het is PrintAssist toegestaan deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

16.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16.3 Op overeenkomsten tussen PrintAssist en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht of uitgevoerd.